Regulamin współpracy i taryfa

§1 REGULAMIN - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich kontrahentów przedsiębiorstwa „Port Gdański Eksploatacja” S.A., zwanego w dalszej części PGE.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w roku 2020.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do kontrahenta stosuje się odpowiednio do osób działających w jego imieniu i na rachunek.
 4. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Zarząd Spółki Port Gdański Eksploatacja Uchwałą nr 01/XII/2019 roku, dokument źródłowy przechowywany jest w siedzibie Spółki.

§2 ZLECANIE USŁUG

§2 ZLECANIE USŁUG

 1. PGE wykonuje usługi na podstawie pisemnego lub elektronicznego zlecenia zawierającego podpis lub pieczęć lub w innej formie zaakceptowanej przez PGE. Zobowiązanie Zleceniodawcy do terminowego uregulowania należności wobec PGE za świadczone usługi powstaje z chwilą potwierdzenia przez PGE zlecenia na ich wykonanie.
 2. Zleceniodawca jest jednocześnie płatnikiem za usługi PGE, o ile strony nie uzgodniły inaczej.
 3. Wszystkie usługi na rzecz ładunków i/lub na rzecz morskich/lądowych/śródlądowych środków transportu przewożących te ładunki w obszarze funkcjonowania PGE świadczone są wyłącznie przez PGE, o ile PGE nie postanowi inaczej.
 4. Prace przeładunkowe podejmowane są z początkiem zmian roboczych (wg §9pkt 1)lub w czasie trwania zmiany, jeżeli Zleceniodawca złoży odpowiednie zlecenie, co najmniej na cztery godziny przed rozpoczęciem zmiany roboczej i uzgodni koszty wyczekiwania ganków. W przypadku braku uzgodnień PGE obciąży Zleceniodawcę kosztami wyczekiwania grup roboczych.
 5. Przyjęcie zlecenia bez zastrzeżeń jest równoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usług określonych w zleceniu. W razie wniesienia zastrzeżeń Strony powinny niezwłocznie uzgodnić ostateczną treść zlecenia.
 6. Przyjęcie zlecenia odbywa się, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przez umieszczenie pieczątki, podpisu, daty i godziny przez przyjmującego zlecenie na kopii zlecenia przeznaczonego dla Zleceniodawcy.
 7. Jeżeli w toku wykonywania zlecenia wynikną przeszkody lub trudności, o których jedna lub obie strony nie wiedziały w chwili zawierania umowy, obie strony zobowiązane są wówczas ustalić dalszy tok postępowania.
 8. Zmiany lub uzupełnienia do zleceń powinny być zgłaszane przez Zleceniodawcę na piśmie lub elektronicznie w trybie podanym dla zleceń z powołaniem się na datę i numer zlecenia zasadniczego.
 9. PGE obowiązana jest wykonać zlecone czynności w ustalonych terminach. W przypadku niewykonania zlecenia na załadunek gotowych do wysyłki ładunków z braku możliwości technicznych lub pracowników, PGE nie nalicza opłat składowych za okres od uzgodnionego terminu rozpoczęcia obsługi do rzeczywistego rozpoczęcia obsługi.
 10. Zlecenie na obsługę statku (zgłoszenie wejścia/wyjścia) winno zawierać:
  – nazwę statku, jego flagę i kod wywoławczy,
  – rodzaj statku i jego parametry (długość całkowita, szerokość maksymalna, maksymalne zanurzenie w wodzie słodkiej), zanurzenie statku na wejściu do portu i na wyjściu z portu,

  – pojemność brutto statku (GT),
  – nazwę portu, z którego statek przypłynął i/ lub nazwę portu, do którego się udaje,
  – ilość i rodzaj ładunku do wyładowania/ załadowania przez PGE,

  – nazwę i adres armatora lub czarterującego oraz agenta – ze wskazaniem płatnika za zlecone usługi.
 11. PGE przyjmuje statki do obsługi na zasadach „no despatch/ no demurrage”, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
 12. Ostatecznie o przyjęciu w określonym terminie i miejscu statku do obsługi decyduje Główny Koordynator PGE.
 13. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zgłoszonych parametrach technicznych statku w stosunku do stanu rzeczywistego, PGE ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia na obsługę.
 14. Agent statku winien posiadać pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu armatora lub czarterującego oraz zabezpieczyć wszelkie należności PGE związane z obsługą statku, przed wyjściem statku z portu.
 15. Zleceniodawca usługi obowiązany jest podać w zleceniu wszelkie informacje na temat ładunku (nazwę, wagę, pojemność, liczbę sztuk, rodzaj i cechy opakowania, specyfikację sztuk ciężkich i przestrzennych wraz z podaniem wymiarów, klasę IMO o ile ładunek posiada oraz w przypadku klasy IMO kartę charakterystyki ładunku w języku lokalnym (polskim) oraz kraj pochodzenia ładunku, kraj przeznaczenia ładunku, nazwę statku, port przeznaczenia – dotyczy to zleceń A, C i kwitów B – opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu). W przypadku przeładunku substancji i mieszanin chemicznych, w szczególności sklasyfikowanych jako niebezpieczne, Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć przed przeładunkiem kartę charakterystyki w języku lokalnym, w którym odbywa się przeładunek.
 16. Przy wyładunku ze statku, Zleceniodawca usługi powinien uzupełnić zlecenie na wyładunek manifestem w języku polskim. Przy załadunku na statek Zleceniodawca usługi powinien uzupełnić zlecenie na załadunek listą ładunkową w trzech egzemplarzach, w języku polskim. Manifest przy wyładunku i lista ładunkowa przy załadunku są częścią składową zlecenia. Listy ładunkowe powinny zawierać numery kwitów składowych oraz wymieniać miejsca złożenia ładunku.
 17. Jeżeli ładunek został zadeklarowany bez podania cech, PGE składuje go bez uwzględniania cech. Przy podjęciu ładunku Zleceniodawca żądając wydania według cech, powinien uprzednio zlecić sortowanie ładunku w składach portowych. Przeprowadzenie sortowania, ważenia i innych prac manipulacyjnych w trakcie przeładunku, uwarunkowane jest technicznymi możliwościami PGE.
 18. Zlecenie na pracę lub odwołanie zlecenia powinno być złożone najpóźniej na 4 godziny przed rozpoczęciem zmiany, w której ma być wykonana praca, jednakże nie wcześniej niż 7 dni przed terminem dokonania usługi. W przypadku zlecenia pracy na zmianę I, zlecenie powinno być złożone do godziny 11:00 w dniu poprzedzającym I zmianę. Powyższe nie dotyczy sztuk ciężkich przeładowywanych dźwigiem pływającym, których termin przeładunku powinien być każdorazowo ustalany z PGE.
 19. Złożenie zlecenia, względnie odwołanie zlecenia na usługi, które mają być wykonane w soboty, niedziele lub święta powinno być zgłoszone do godziny 11:00 w piątek lub dzień poprzedzający święto uroczyste (o ile nie jest poprzedzone dniami wolnymi od pracy) – na pozostałe zmiany.
 20. Zleceniodawca ponosi koszty wyczekiwania zespołów roboczych oraz obsługi urządzeń przeładunkowych i sprzętu w razie nie odwołania zlecenia w przewidzianych wyżej terminach względnie odwołania go po upływie określonych terminów oraz w przypadku nie wykonania w terminie czynności spedycyjnych, celnych, maklerskich lub opóźnienia wejścia statku.
  Podstawę do obciążenia z tego tytułu stanowi wykaz przerw sporządzony przez PGE.
 21. Zlecenie na wykonanie innych usług przez PGE powinno zawierać szczegółowy opis oraz zakres zlecanej usługi.
 22. Zlecenie na usługi w soboty, niedziele i święta, staje się aktualne po pisemnej akceptacji PGE.
 23. Jeżeli do mocowania ładunku wymagane jest użycie materiałów sztauerskich po fumigacji, Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie PGE przed rozpoczęciem obsługi statku z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 24. Wykontowane przez PGE zlecenie powinno być podpisane przez Zleceniodawcę najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych przy obsłudze ładunków masowych oraz w ciągu 3 (trzech) dni roboczych przy obsłudze ładunków drobnicowych od zakończenia realizacji zlecenia.
  W przypadku nie wypełnienia tego obowiązku i nie zgłoszenia zastrzeżeń (we wskazanym terminie), PGE jest uprawniona do wystawienia faktury za wykonane usługi bez potwierdzenia (podpisu).
 25. Zlecenia podjęcia ładunków w imporcie (w przypadku braku specjalnych warunków w umowach handlowych) będą zamykane po wydaniu partii konosamentowej lub na ostatni dzień miesiąca.
 26. Kwity B na obsługę ładunków w eksporcie będą zamykane po przyjęciu partii konosamentowej lub na ostatni dzień miesiąca.
 27. Zlecenia na obsługę ładunków w relacji lądowej będą zamykane po przyjęciu partii ładunku lub na ostatni dzień miesiąca.

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Odpowiedzialność PGE, określają postanowienia regulaminu, a w sprawach
  nieuregulowanych ogólnie obowiązujące przepisy.
 2. PGE odpowiada za zawiniony i udowodniony mu przestój statku tylko wówczas, jeżeli na
  podstawie ustalonych warunków przyjął taką odpowiedzialność.
 3. PGE zobowiązane jest wyładować/załadować ładunek zgodnie z dostarczonym i
  uzgodnionym z PGE sztauplanem oraz w porozumieniu z dowództwem statku, odpowiedzialnym za załadunek/wyładunek. W przypadku gdy ładunek w ładowni/ na lądowym środku transportu jest pomieszany, PGE ma prawo wstrzymać obsługę ładunku i zobowiązane jest sporządzić odpowiedni protokół na okoliczność pomieszania ładunku w ładowniach statku/ na lądowym środku transportu. Protokół ten winien być podpisany przez Zleceniodawcę usługi, a także przez armatora/ przewoźnika lub jego przedstawiciela, PGE oraz inne zainteresowane instytucje związane z obrotem towarowym w porcie. PGE przystępuje do dalszej obsługi ładunków po otrzymaniu zlecenia na sortowanie lub po otrzymaniu zlecenia na obsługę ładunku w stanie pomieszanym. Koszty sortowania oraz ewentualne inne koszty, np. składowania pokrywa Zleceniodawca.
 4. PGE odpowiada za zawinione i udowodnione straty i uszkodzenia powstałe podczas obsługi ładunku, przy czym ciężar dowodu spoczywa na Zleceniodawcy.
 5. PGE nie ponosi odpowiedzialności – w szczególności jeżeli straty i szkody na ładunkach powstaną przez:
  a/ ubytek, rozkurz, złamanie, korozję, zepsucie, przeniknięcie przez opakowanie lub wyciek spowodowany właściwościami ładunku,
  b/ brak lub niedostateczność normalnego, handlowego opakowania,
  c/ wpływ pogody lub inne zewnętrzne działania, jeżeli ładunki są składowane zwyczajowo,
  lub zgodnie z umową na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach niezupełnie zamkniętych (wiaty), względnie gdy ładunkami manipuluje lub je przepakowuje gestor ładunku,
  d/ zmianę właściwości fizyko-chemicznych uniemożliwiających normalną i prawidłową obsługę w obrębie portu.
 6. Wszelkie szkody powinny być zgłoszone protokolarnie niezwłocznie, a najpóźniej do końca zmiany w której usługa została wykonana. Protokół winien być podpisany przez przedstawiciela Zleceniodawcy.
 7. Całkowita odpowiedzialność PGE za szkodę towarową jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 10.000 €, chyba że strony ustalą inaczej.
 8. PGE nie ponosi odpowiedzialności za:
  a/    za szkody i/lub straty spowodowane działaniem siły wyższej
  b/    za szkody i/lub straty powstałe w wyniku strajków pracowników portu i/lub kontrahentów
  c/    za straty spowodowane nieterminowym przybyciem środków transportu morskiego, lądowego względnie rzecznego, współdziałających w transporcie masy ładunkowej
  d/    za skutki spowodowane zarządzeniami lub działaniem władz administracji państwowej
  e/    za ewentualne szkody, wyrządzone udzielaniem pomocy, do której PGE była zobowiązana w interesie bezpieczeństwa portu, w granicach konieczności
  f/     za stan ładunków składowanych na wolnym powietrzu, w przypadku, gdy Zleceniodawca nie zastrzegł innego sposobu składowania (§ 3, ust. 5c)
  g/    różnice tonażowe ładunku składowanego luzem, a przyjętego na skład na podstawie wagi deklarowanej, bez zlecenia ważenia
  h/    za skutki mogące mieć miejsce w związku z niezgodnymi ze stanem faktycznym informacjami złożonymi przez Zleceniodawcę usługi
  i/     za przerwy związane z działaniem czynników atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe i zgodne z ustaleniami wykonanie usługi
  j/     szkody spowodowane wskutek awarii sieci elektrycznej, wodociągowej, cieplnej
  k/    za terminowość w przeładunku sztuk ciężkich przy użyciu dźwigów pływających, w przypadku
  – nieodpowiednich warunków atmosferycznych
  – uprzedniego nie uzgodnienia z PGE terminu przeładunku, zgodnie z § 2, pkt.18 i 19
  l/     za szkody polegające na utracie korzyści, które Zleceniodawca lub jakakolwiek inna osoba trzecia mogłaby uzyskać, gdyby szkody nie wyrządzono oraz w przypadku niewłaściwego deklarowania przez Zleceniodawcę ciężaru, rodzaju lub właściwości fizycznych ładunku i innych danych niezbędnych do właściwego wykonania usługi i braku korekty w/w na 2 godziny przed rozpoczęciem wykonania usługi
  m/   przy obsłudze ładunków sypkich oraz złomu, za uszkodzenie przedmiotów i urządzeń, które w ładowniach statku znajdują się pod ładunkiem, np. śruby rezerwowe, materiały sztauerskie, wystające uchwyty, pokrywy tankowe i włazowe, tunel wałowy, nierówności podłóg ładowni, drabinki, itp.
  n/    za przerwy w pracy i za przestoje wagonów, niezawinione przez PGE
  o/    w przypadku otrzymania przez PGE zlecenia na pracę świąteczną, PGE nie ponosi odpowiedzialności za niedostateczny przepływ informacji pomiędzy armatorem i spedytorem, dotyczącej treści zlecenia usługi w dzień wolny
  p/    za szkody i/lub straty spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania z przyczyn związanych ze stanem epidemii/ zagrożeniem epidemiologicznym/ stanem nadzwyczajnym
 9. Zleceniodawca usługi odpowiada za prawidłowość danych zawartych w zleceniu, a w szczególności za wszelkie szkody spowodowane błędnymi lub niedostatecznymi danymi, zawartymi w dokumentach lub przekazanymi w inny sposób, jak również za szkody powstałe z winy jego pracowników względnie upoważnionych osób.
 10. Zleceniodawca usługi ponosi skutki finansowe wynikłe z braku gotowości i/lub niesprawności statku, np. wyczekiwanie robotników, przewozy, itp.
 11. Zleceniodawca usługi odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza dopuszczalnej ładowności środków transportu lądowego oraz kontenerów. Zleceniodawca ma obowiązek określić w zleceniu przekazywanym PGE dopuszczalną masę całkowitą. W przypadku nie wypełnienia powyższego obowiązku lub w przypadku braku zlecenia ważenia ładunku przeładowywanego na lądowe środki transportu wyjeżdżające z terenu PGE, wszelkie koszty związane z przekroczeniem dozwolonej ładowności środków transportu/ kontenerów ponosi Zleceniodawca.

§4 OBSŁUGA STATKU

§4 OBSŁUGA STATKU

 1. Przewoźnik morski zobowiązany jest podać Głównemu Koordynatorowi PGE datę przybycia statku z wyprzedzeniem i uzyskać jego pisemną akceptację dotyczącą terminu podejścia statku, warunków technicznych oraz warunków obsługi.
 2. Celem zabezpieczenia sprawnego wyładunku statku, przewoźnik morski zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić PGE i spedytorowi znajdujące się na statku sztuki ciężkie i /lub przestrzenne, których statek nie może wyładować własnymi urządzeniami oraz ładunki niebezpieczne, które powinny być przeładowywane zgodnie z postanowieniami, obowiązującymi w portach, polskich przepisów dotyczących przeładunku ładunków niebezpiecznych.
 3. Na żądanie PGE przewoźnik morski zobowiązany jest udzielać informacji czy statek posiada własne urządzenia do przeładunku oraz osprzęt przeładunkowy w stanie gotowym do użytku w poszczególnych ładowniach. Przewoźnik morski powinien ponadto poinformować PGE o ładunkach znajdujących się na pokładzie i w górnych warstwach poszczególnych ładowni, przeznaczonych do przeładunku w pierwszej kolejności.
 4. Przy wprowadzeniu do portu statku przewożącego materiały niebezpieczne, przewoźnik powinien zgłosić PGE nazwę statku, ilość i właściwości materiałów niebezpiecznych z określeniem klas IMO z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem.
 5. Statek może złożyć notę gotowości NOR (Notice of Readness) dopiero wówczas, gdy jest gotów do przeładunku oraz po zakończeniu odprawy wejściowej i otrzymaniu zezwolenia odnośnych władz na rozpoczęcie prac przeładunkowych, chyba że umowa stanowi inaczej. PGE przyjmuje NOR w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze.
 6. Decyzję o przerwaniu załadunku wskutek nieodpowiednich warunków atmosferycznych może podjąć PGE i/ lub kierownictwo statku, w porozumieniu z załadowcą/ odbiorcą i/ lub PGE.
 7. PGE po wcześniejszej akceptacji agenta statkowego, może wykorzystać do pracy urządzenia przeładunkowe statku i niezbędny osprzęt przeładunkowy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Odpowiedzialność za ich techniczną zdolność i gotowość do pracy ponosi przewoźnik morski. PGE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niesprawności lub braku gotowości do użytku urządzeń przeładunkowych statku lub osprzętu przeładunkowego.
 8. Roszczenia przewoźnika z tytułu uszkodzeń statku przy przeładunku powinny być zgłaszane PGE niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później jednak niż przed zakończeniem zmiany roboczej, w której uszkodzenia nastąpiły. Przyczyny i rozmiar uszkodzeń powinny być ustalone dwustronnym protokołem. PGE zobowiązany jest do naprawienia spowodowanych przez siebie uszkodzeń (z wyłączeniem §3, pkt 8-m) niezwłocznie po ich zgłoszeniu, a jeżeli nie jest to możliwe z uwagi na trwające prace przeładunkowe – niezwłocznie po ich zakończeniu, jednak nie później niż przed wyjściem statku z portu, chyba, że strony umówiły się inaczej.
 9. O stwierdzonym uszkodzeniu nabrzeża lub urządzeń portowych przez statek, PGE powinno zawiadomić kierownictwo statku, Głównego Dyspozytora Portu, agenta i Kapitanat Portu niezwłocznie, a w każdym razie przed wyjściem statku z portu. Dalsze postępowanie prowadzi Inspektor Awaryjny ZMPG lub PGE, w zależności od własności uszkodzonego mienia.

§5 OBSŁUGA ŁADUNKU

§5 OBSŁUGA ŁADUNKU

 1. Załadunek na statek i wyładunek ze statku, oznacza przemieszczenie ładunku od wnętrza/pokładu statku do burty statku (bez kosztów zamocowania, zabezpieczenia) lub odwrotnie.
 2. Prace przeładunkowe w relacji bezpośredniej, oznaczają przemieszczenie ładunku ze środka transportu lądowego lub śródlądowego do burty statku lub odwrotnie.
 3. Prace przeładunkowe w relacji pośredniej, oznaczają przemieszczanie ładunku ze środka transportu lądowego lub śródlądowego na plac/ do magazynu portowego, a następnie z placu/z magazynu portowego do burty statku lub odwrotnie.
 4. Czynności manipulacyjne, oznaczają zwyczajowo w portach wykonywane prace dodatkowe w trakcie lub poza przeładunkiem.
 5. Usługi godzinowo płatne wykonane sprzętem zmechanizowanym lub urządzeniami nabrzeżnymi należącymi do PGE możliwe po złożeniu odrębnego zlecenia i uzyskaniu akceptacji PGE. Taryfa za te usługi oraz sposób składania zleceń zostały określone w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Przy wprowadzaniu do portu środków transportu lądowego lub śródlądowego, przewożący materiały niebezpieczne spedytor powinien zgłosić PGE numer środka transportu, ilość i właściwości materiałów niebezpiecznych z określeniem klas IMO z 7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem.
 7. Czas trwania przerw spowodowanych warunkami atmosferycznymi zwiększa się o czas niezbędny do zakrywania i odkrywania ładowni.
 8. Wydający, przyjmujący lub działające w ich imieniu przedsiębiorstwo kontrolne stwierdzają na bieżąco ilość towaru przeładowanego w danej zmianie i kontrasygnują sobie wzajemnie wyniki liczenia w wystawionych dokumentach/tallysheety. Strony winny ze sobą współpracować w tym zakresie, przy czym inicjatywa uzyskania kontrasygnaty spoczywa na wydającym towar i/lub przedsiębiorstwie kontrolnym w imieniu wydającego. Kontrasygnowanie dokonywane jest sukcesywnie, najpóźniej w każdej przerwie roboczej i po zakończeniu zmiany lub danej pracy. Przedsiębiorstwa kontrolne powinny dostarczyć Zleceniodawcom tallysheety niezwłocznie po zakończeniu liczenia.
 9. Jeżeli liczenia na statku dokonują członkowie jego załogi, wówczas obowiązują ich te same zasady kontrasygnacji kart kontrolnych, co pracowników przedsiębiorstwa kontrolnego.
 10. Czynności liczenia w odniesieniu do towarów będących pod dozorem celnym powinny odbywać się z udziałem przedstawicieli Urzędu Celnego, chyba, że Urząd Celny odstąpi od udziału przy tych czynnościach.
 11. W przypadku sporu między stronami, co do stanu towaru lub jego opakowania, każda ze stron ma prawo wezwać rzeczoznawcę.
 12. W przypadku stwierdzenia na statku, przed rozpoczęciem wyładunku lub w czasie jego trwania, zewnętrznie uszkodzonego towaru albo opakowania, PGE obowiązany jest, przed wyładowaniem ze statku uszkodzonych sztuk, spisać protokół szkodowy. Protokół ten PGE uzgadnia z przedstawicielami statku, Urzędu Celnego i odbiorcy ładunku, jeżeli PGE działa na jego zlecenie. O stwierdzonym uszkodzeniu towaru PGE zawiadamia spedytora.
 13. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w manifeście (lub konosamencie), a stanem faktycznym, w relacji bezpośredniej – spedytor przed wyjściem statku z portu sporządza protokół wspólnie z przedstawicielami kierownictwa statku i Urzędu Celnego sporządza protokół. W relacji pośredniej powyższy protokół sporządza PGE.
 14. Wręczenie przewoźnikowi protokołu szkodowego jest równoznaczne z zawiadomieniem go o szkodzie ładunku. Zawiadomienie takie, w odniesieniu do szkody zewnętrznie widocznej lub straty w ładunku, powinno nastąpić niezwłocznie, a w odniesieniu do szkód lub strat zewnętrznie niedostrzegalnych – w terminie pięciu dni roboczych od odbioru ładunku. Doręczony zainteresowanej stronie egzemplarz protokołu szkodowego lub protokołu rozbieżności jest równoznaczny ze wstępnym zgłoszeniem reklamacji.
 15. Na podstawie przedstawionych dokumentów przewoźnik morski łącznie z Urzędem Celnym i PGE podpisuje bezzwłocznie, a najpóźniej przed przejściem statku na inne miejsce pracy lub przed wyjściem z portu, protokół na ładunki, które:
  a) zostały wyładowane w ilości większej lub mniejszej niż deklarowane w manifeście;
  b) nie zostały ze statku wyładowane, a figurowały w manifeście lub zostały wyładowane poza manifestem;
  W przypadku wydania przez statek do magazynu towaru nieujętego manifestem, PGE sporządza kwit składowy oraz protokół na tę okoliczność. Dokumenty te podpisują przedstawiciele statku, PGE i Urzędu Celnego.
 16. Protokół sporządza się również w przypadku ujawnienia sztuk z niewiadomą zawartością, różnic, co do znaków i numeracji poszczególnych sztuk oraz co do ciężaru ładunku, przy czym składający obowiązany jest dokonać identyfikacji ładunku przed złożeniem go na plac składowy.
 17. Protokoły sporządza PGE /nie dotyczy to przesyłek w relacji bezpośredniej, dla których protokoły sporządza spedytor/.
 18. Przy ładowaniu towaru do wagonów/samochodów spedytor przekazuje PGE zlecenie wraz z zestawieniem ilości towaru, który ma być załadowany do wagonów/samochodów. Zestawienie musi zawierać numery indentyfikacyjne oraz charakterystykę wagonów/samochodów i liczbę jednostek i/lub ciężar towaru.
 19. Przy ładowaniu towaru do wagonów/samochodów spedytor przekazuje przedsiębiorstwu kontrolnemu, o ile działa ono na zlecenie spedytora, te same dane dla kontrolowania właściwego załadunku wagonów/samochodów przez PGE. W takim przypadku przedsiębiorstwo kontrolne, stwierdzające ilość lub wywożony ciężar ładunków załadowanych do poszczególnych wagonów/samochodów komunikuje brygadzie roboczej o zakończeniu załadunku danego wagonu/samochodu.
 20. PGE uzgadnia z przewoźnikiem morskim (Oficerem ładunkowym) i spedytorem, harmonogram załadunku statku w oparciu o listę ładunkową i otrzymane zlecenie na załadunek poszczególnych partii konosamentowych.
 21. Przez przygotowanie partii ładunku rozumie się:
  a) zgrupowanie ładunku objętego jednym konosamentem;
  b) przeprowadzenie niezbędnych manipulacji (przecechowanie, naprawa uszkodzonych opakowań, itp.);
  c) przeprowadzenie standaryzacji;
  d) przygotowanie dokumentów wywozowych;
  e) przeprowadzenie odprawy celnej, sanitarnej, itp.;
  f) dokonania wszelkich innych formalności umożliwiających bezzwłoczne załadowanie ładunku;
 22. W przypadku przybycia partii ładunków pomieszanych PGE dokonuje segregacji na zlecenie spedytora, które powinien otrzymać w takim czasie, aby segregacja mogła być zakończona przed rozpoczęciem ładowania na statek.
 23. O zakończeniu załadunku każdej partii konosamentowej w relacji bezpośredniej spedytor lub działające na jego zlecenie przedsiębiorstwo kontrolne, a w relacji pośredniej PGE, obowiązani są zawiadomić Oficera ładunkowego względnie, przedsiębiorstwo kontrolne, działające na zlecenie przewoźnika morskiego, celem należytego oddzielenia poszczególnych partii ładunku na statku.
 24. W razie ładowania konosamentowej partii ładunku częściami, co może mieć miejsce tylko za zgodą przewoźnika morskiego, spedytor w relacji bezpośredniej, a PGE w relacji pośredniej obowiązany jest powiadomić Oficera ładunkowego o załadowanej ilości w danej partii.
 25. Oficer ładunkowy nie może przyjąć żadnej partii ładunku, na którą nie otrzymał kwitu sternika i nieujętej w liście ładunkowej. Oficer ładunkowy obowiązany jest wpisać na kopii kwitu sternika przeznaczonej dla PGE miejsca w ładowni, w której ma być umieszczony ładunek i wydać te kopie PGE. Niezwłocznie po załadunku danej partii towaru na statek Oficer ładunkowy potwierdza załadowanie towaru na kwicie sternika, wydając oryginał załadowcy, a kopię PGE.
 26. Towary nieujęte w listach ładunkowych mogą być załadowane i przyjęte tylko po uprzednim uzgodnieniu z przewoźnikiem morskim, który jest obowiązany poinformować PGE o dodatkowym ładunku.
 27. Do kwitu podjęcia i zlecenia załadowania ładunku na statek, spedytor dołącza kopię kwitu sternika, przeznaczoną dla PGE.
 28. PGE po uzgodnieniu z Oficerem ładunkowym kolejności i czasu załadunku, wydaje ze składu poszczególne partie konosamentowe, zgłaszając Oficerowi ładunkowemu – względnie kontrolerowi pracującemu na zlecenie przewoźnika morskiego rozpoczęcie i zakończenie wydawania każdej partii ze składu na statek.
 29. Jeżeli ładowanie jednej partii konosamentowej z placu składowego trwa dłużej niż jedną zmianę, przewoźnik morski potwierdza PGE ilość ładunku przyjętego w danej zmianie przez kontrasygnowanie jego obliczenia.
  W przeładunku bezpośrednim, gdy ładowanie jednej partii konosamentowej trwa dłużej niż jedną zmianę, przewoźnik morski potwierdza spedytorowi ilość ładunku przyjętą w danej zmianie przez kontrasygnowanie mu dowodów liczenia.
  Powyższe obowiązuje także przy wszelkiego rodzaju przerwach w przeładunku zaistniałych w trakcie zmiany.
 30. Spedytor podpisuje kwit sternika niezwłocznie po zakończeniu zmiany roboczej i po podpisaniu kwitu sternika, przenosząc ewentualne uwagi z kwitu sternika na kwit podjęcia.
 31. Odbiorca materiałów sztauerskich i zabezpieczających potwierdza ich otrzymanie na kwicie przedłożonym przez PGE równocześnie z dostarczeniem materiałów.
 32. PGE obowiązany jest przedkładać pokwitowanie stwierdzające wykonanie zleconych prac dodatkowych lub przerw w pracy, nieobjętych umową lub ofertą, natychmiast po ich zaistnieniu, lecz nie później niż w danej zmianie roboczej.
 33. PGE wykonuje na zlecenie przeładunek w relacji bezpośredniej odpowiednio przygotowanych materiałów sztauerskich bądź separacyjnych. Składowanie tych materiałów w porcie może odbywać się na podstawie porozumienia pomiędzy PGE, a przewoźnikiem lub frachtującym.

§6 SKŁADOWANIE ŁADUNKÓW

§6 SKŁADOWANIE ŁADUNKÓW

 1. PGE przyjmuje ładunek do magazynu/ na plac składowy zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa portu i ładunku.
 2. PGE potwierdza składającemu na kwicie B faktyczny stan ładunku niezwłocznie po złożeniu do magazynu/ na plac składowy danej partii.
 3. O ile ładunek był liczony przez składającego, strony kontrasygnują sobie dowody liczenia.
 4. PGE przyjmuje do magazynu/ na plac składowy ładunki masowe według ich ciężaru podanego w dokumentach przewozowych.
 5. W przypadku, gdy ładunek podjęty z danego kwitu B wraca do magazynu, składa się go na podstawie nowego kwitu B z powołaniem się na poprzedni kwit B.
 6. PGE nie ubezpiecza ładunków składowanych na terenie portu.
 7. PGE obowiązany jest wydać z magazynu/placu ładunek zgodnie z otrzymanym zleceniem.
 8. Spedytor lub odbiorca ładunku ma obowiązek przedstawienia PGE do wglądu konosament celny, jako dowód prawa dysponowania ładunkiem w czasie składowania. W przypadkach podjęcia partii konosamentowej w całości lub w kilku ratach – spedytor przedstawia odpowiedni dowód odprawy celnej przy podjęciu każdej partii.

§7 TRANSPORT SAMOCHODOWY

§7 TRANSPORT SAMOCHODOWY

 1. Awizacja środków transportu do obsługi od godziny 15:00 winna być dokonana przez zlecającego usługę z do godziny 11:00 dnia bieżącego i do godziny 19:00 na dzień następny do obsługi od godziny 7:00 rano. Przyjęcie i realizacja awizacji będzie potwierdzana w formie pisemnej przez PGE.
 2. Awizacja w formie pisemnej, powinna zawierać wszystkie dane potrzebne PGE do przygotowania dokumentacji przyjęcia ładunku do magazynu/ na plac, względnie załadunku na statek.
 3. W przypadku braku środków transportu podanych w awizacji i wystąpienia wyczekiwania brygad roboczych, PGE sporządzi stosowny protokół stwierdzający przyczynę i czas trwania przestoju. Zlecający usługę zostanie poinformowany przez PGE, w formie pisemnej, o w/w fakcie oraz obciążony kosztami wyczekiwania.

§8 TRANSPORT KOLEJOWY

§8 TRANSPORT KOLEJOWY

 1. Zasady współpracy opierają się na Ustawie o Transporcie Kolejowym, Regulaminach pracy bocznic kolejowych oraz umowach pomiędzy przewoźnikiem, PGE oraz spedytorami.
 2. Zlecający usługę ma obwiązek przesłania awizacji o przybyciu składu wagonów do PGE z  min. 48 godzinnym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku braku terminowego podstawienia składu wagonów podanych w awizacji i  wystąpienia wyczekiwania brygad roboczych, PGE sporządzi stosowny protokół potwierdzający czas trwania przestoju. Zlecający usługę zostanie poinformowany przez PGE, w formie pisemnej, o w/w fakcie oraz obciążony kosztami wyczekiwania.
 4. Od chwili przyjęcia wagonów na podstawie wykazu zdawczego do czasu zdania ich przewoźnikowi kolejowemu na podstawie zawiadomienia o wagonach gotowych, pozostają one pod nadzorem PGE.
 5. Załadowane wagony PGE zabezpiecza zgodnie z otrzymanym zleceniem.
 6. Przekazywanie wagonów odbywa się w obecności przedstawiciela przewoźnika kolejowego oraz PGE, a przy ładunkach będących pod nadzorem celnym także i przedstawiciela Urzędu Celnego.
 7. W przypadku stwierdzenia, przy przyjmowaniu wagonów, uszkodzeń wagonu, wycieków lub innych zewnętrznie widocznych śladów ubytku lub uszkodzenia ładunku, braku lub naruszania plomb, PGE umieszcza odpowiednie uwagi na wykazie zdawczym. Otwarcie i rozładunek takiego wagonu może nastąpić jedynie w obecności przewoźnika kolejowego, który ustala protokolarnie stan przesyłki.
 8. Plomby celne zdejmowane są w obecności urzędnika celnego. W przypadku zauważenia – po otwarciu wagonu lub w trakcie wyładunku – jakichkolwiek uszkodzeń, wycieków, braków ilościowych itp., PGE wstrzymuje natychmiast wyładunek wagonu i zawiadamia o tym spedytora, który wzywa przewoźnika kolejowego do sporządzenia protokołu o częściowym zaginięciu lub uszkodzeniu przesyłki. Do czasu przybycia przedstawiciela przewoźnika kolejowego i protokolarnego stwierdzenia częściowego zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki, ładunek powinien pozostawać w wagonie w takim stanie, w jakim znajdował się w chwili zauważenia szkody. PGE i przedsiębiorstwo kontrolne działające na zlecenie spedytora poinformują się wzajemnie o każdym zauważonym uszkodzeniu ładunku.
 9. PGE, jako użytkownik bocznic kolejowych: WOC/Nabrzeże Oliwskie i zarządca bocznic kolejowych: Nabrzeże Wiślane/Szczecińskie oraz Basen Górniczy, nie pobiera opłat za korzystanie z nich przez przewoźników kolejowych, w celu dostarczenia lub odebrania wagonów „na” lub „z” torów zdawczo-odbiorczych, zlokalizowanych na terenie tych bocznic.
 10. Wszelkie odstępstwa od powyższych zapisów muszą być uzgodnione i potwierdzone w formie umożliwiającej rozstrzygnięcie ewentualnych spraw spornych.
 11. Warunkiem wjazdu przewoźnika kolejowego na teren PGE jest posiadanie zaakceptowanej przez PKP PLK oraz PGE „ Deklaracji współużytkowania bocznicy kolejowej”.

§9 INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§9 INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na terenie PGE obowiązuje trzyzmianowy system pracy:
  – I zmiana: praca od godziny 23:00 do godziny 07:00
  – II zmiana: praca od godziny 07:00 do godziny 15:00
  – III zmiana: praca od godziny 15:00 do godziny 23:00Wszystkie soboty, niedziele i święta są w PGE dniami wolnymi od pracy.
  Wszystkie soboty, niedziele i święta są w PGE dniami wolnymi od pracy.
 2. Jako święta uroczyste rozumie się :

  • Nowy Rok – 1 stycznia
  • Trzech Króli – 6 stycznia
  • Pierwszy dzień Wielkanocy (Niedziela Wielkanocna)
  • Drugi dzień Wielkanocy (Poniedziałek Wielkanocny)
  • Święto Państwowe – 1 maja
  • Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja
  • Pierwszy dzień Zielonych Świątek
  • Dzień Bożego Ciała
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia
  • Wszystkich Świętych – 1 listopada
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada
  • Wigilia Bożego Narodzenia – 24 grudnia – od godziny 15:00
  • Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia – 25 grudnia
  • Drugi Dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia
  • Sylwester – 31 grudnia – od godziny 15:00
 3. Czynności przeładunkowe rozpoczynają się od początku zmian roboczych. Rozpoczęcie prac w innym terminie wymaga obopólnego uzgodnienia.

§10 ROZLICZENIA

§10 ROZLICZENIA

 1. Stawki opłat wyrażone w walucie euro, przeliczane są na złote lub inną walutę płatności w oparciu o tabelę Narodowego Banku Polskiego – kurs średni – obowiązujący z dnia zakończenia usługi.
 2. Do stawek za usługi świadczone przez PGE doliczany będzie VAT w wysokości obowiązującej w dniu zakończenia usługi.
 3. Wszelkie opłaty wyrażone w procentach pobierane są od ustalonych stawek handlowych lub uzgadnianych w odrębnych umowach czy porozumieniach.
 4. Naliczanie należności za usługi PGE uzależnione jest od rodzaju ładunku, wielkości partii, kontraktu i wynika ustaleń z Działem Handlowym (obowiązuje forma pisemna).
 5. Wszelkie uzgodnione przez strony stawki za oferowaną bądź wykonaną przez PGE usługę powinny być wyrażone w formie pisemnej, jako oferty bądź stanowić część umowy uzgodnionej pomiędzy stronami.
 6. O ile strony nie postanowią inaczej, należności wobec PGE winny być uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu faktury, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia.
 7. PGE zastrzega sobie prawo żądania od Zleceniodawcy przedpłaty stanowiącej 100% należności przed przyjęciem zlecenia.
 8. Dla obliczenia należnych opłat ciężar ładunku zaokrągla się wzwyż do pełnych 100 kg. W przypadku obliczania opłat, gdy ciężar ładunku podaje się w innych jednostkach miary niż tona, każdą 1/10 część danej miary uważa się za pełną.
 9. Podstawą do obliczenia opłat dla obsługi ładunków drobnicowych przy wyładunku i przeładunku jest ciężar brutto podany w zleceniu, który powinien być zgodny z ciężarem podanym w konosamencie, a w przypadku jego braku – w manifeście lub w liście przewozowym.
 10. Podstawą do określenia ciężaru ładunków drobnicowych przy przeładunku i załadunku jest ciężar brutto podany w zleceniu.
 11. Przy ładunkach masowych luzem, podstawą do określenia ciężaru ładunku przy załadunku/wyładunku i przeładunku, jest ciężar wykazany w konosamencie, lądowych dokumentach przewozowych lub na kwitach wagowych pochodzących z legalizowanej wagi PGE.
 12. Opłaty cumownicze pobiera się od pojemności brutto statku (V), wynikającej z iloczynu jego całkowitej długości (L), szerokości (B) i zanurzenia według letniej marki (D) wyrażonej w metrach i centymetrach, zawartych w świadectwie pomiarowym lub certyfikacie okrętowym, z tym że dla obliczania opłat całkowitą pojemność statku (V) zaokrągla się wzwyż do pełnego 1m3. W przypadkach spornych obowiązującymi są dane statku zawarte w rejestrze Żeglugowym Lloyd’a.
 13. PGE zastrzega sobie możliwość pobierania 100% przedpłaty za cumowanie. W przypadku konieczności zwolnienia miejsca przy nabrzeżu dla innego statku – statek przedłużający postój przy nabrzeżu zostanie przeholowany na inne miejsce postoju – w oparciu o decyzję Głównego Koordynatora PGE, w porozumieniu z Głównym Dyspozytorem Portu. Koszty związane ze zmianą miejsca postoju (holowania, pilotowania i cumowania) opłaca Zleceniodawca obsługi statku lub armator, w zależności od winnego zaistniałej sytuacji.
 14. PGE zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia usługi cumowania/odcumowania w soboty, niedziele i święta oraz święta uroczyste.
 15. Za cumowanie/ odcumowanie pobiera się opłaty (stawka podstawowa) uzależnione od pojemności statku według tabeli „Opłaty za przycumowanie lub odcumowanie statku” umieszczonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 16. Wyczekiwanie brygad roboczych z przyczyn niezależnych od PGE, będzie obciążone opłatą wynikającą z ilości roboczogodzin.
 17. PGE zastrzega sobie możliwość zmian stawek zawartych w niniejszym Regulaminie oraz ofertach i umowach.

§11 STRUKTURA OPŁAT

§11 STRUKTURA OPŁAT

 1. Jeżeli uzgodnione stawki usług PGE nie obejmują kosztów robocizny i materiałów zużytych do mocowania i zabezpieczania ładunku, opłaty za faktyczne zużycie materiałów sztauerskich rozlicza się w oparciu o stawki podane przez Dział Handlowy PGE.
 2. Opłata za usługi naliczana jest niezależnie od tego, czy usługa realizowana jest żurawiami statkowymi czy urządzeniami portowymi.
 3. Przestoje i koszty wynikające z niesprawności urządzeń statku, np. wyczekiwanie brygad roboczych, przewozy, zdejmowanie pokryw lukowych, itp. ponosi Zleceniodawca usługi.
 4. Opłaty za składowanie krótkoterminowe, tj. nieprzekraczające 1 miesiąca naliczane są po podjęciu ładunku z placu lub z magazynu. W przypadku składowania przekraczającego 1 miesiąc, opłaty za składowanie naliczane są w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego – stanowiącego okres rozliczeniowy. Do opłat za składowanie nie dolicza się dodatku świątecznego.
 5. Okres składowania liczy się od dnia złożenia do dnia wydania ładunku z magazynu lub placu składowego. Dniem złożenia ładunku w imporcie jest ostatni dzień wyładunku danej partii konosamentowej ze statku. Dniem wydania w eksporcie jest dzień rozpoczęcia załadunku statku. Przy załadunku lub wyładunku do lub z innych środków transportu, obowiązują ilości ładunku wydane lub przyjęte w danym dniu.
 6. Za podstawę obliczeń przyjmuje się ciężar brutto ładunku.
 7. W przypadku załadunku towaru na statek i ponownego jego wyładowania z tego samego statku, liczenie okresu składowania odbywa się w sposób ciągły.
 8. Przykrywanie ładunków na placach plandekami lub folią, rozlicza się efektywnie według faktycznego użycia kosztów materiałów oraz robocizny.
 9. Stawki opłat za usługi PGE odnoszą się do ładunków w normalnym stanie handlowym, niepowodującym dodatkowego utrudnienia pracy oraz przewożonych w standardowych ładowniach. W przeciwnym wypadku, pobiera się opłaty dodatkowe według § 12, pkt 4 i 5. Niehandlowy stan ładunku oraz utrudniony wyładunek/załadunek ustalany jest w drodze protokołu podpisanego przez obie strony, a w przypadku spornym – atestem rzeczoznawcy.
 10. W przypadku obsługi małych partii tonażowych, PGE zastrzega sobie możliwość naliczania opłat w oparciu o rozliczenia roboczogodzin i/lub tonażu.

 

§12 OPŁATY DODATKOWE

§12 OPŁATY DODATKOWE

 1. Za usługi świadczone przez PGE w soboty, niedziele i święta, do uzgodnionych stawek dolicza się następujące dodatki świąteczne:
  a) przy obsłudze ładunków drobnicowych wraz ze zleconymi czynnościami manipulacyjnymi: (przy założeniu obsługi ładunku w ilości min. 400 ton/rozpoczęta zmiana robocza)
  – 80% za pracę w soboty
  – 100% za pracę w niedzielę
  – 150% za pracę w święta uroczyste
  b. przy pracach manipulacyjnych rozliczanych tylko na podstawie efektywnie wykorzystanych godzin pracy – stawki dodatków pozostają do operatywnych uzgodnień
  c. przy obsłudze ładunków masowych, przy założeniu obsługi ładunku w ilości min. 600 ton/rozpoczęta zmiana robocza (dotyczy jedynie ładunków masowych niewrażliwych na warunki atmosferyczne):
  – 40% za pracę w soboty
  – 60% za pracę w niedzielę
  – 150 % za pracę w święta uroczyste
  W przypadku obsługi ładunków masowych, których obsługa nie jest możliwa przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych – ustalane będą odrębne stawki dodatków świątecznych.
 2. Dodatek świąteczny za czynności wykonane przez PGE w dni wolne od pracy, oblicza się od opłaty łącznej, a więc obejmującej inne dodatki.
 3. Za zleconą obsługę ładunku w ilości mniejszej niż 100 ton wykonanej w zmianie I w dni robocze, PGE pobierać będzie dodatkową opłatę za tzw. uruchomienie „ganku nocnego” w wysokości lump sum PLN 2.000,00. Powyższe dotyczy tylko obsługi ładunku w relacji lądowej (środek transportu lądowego – magazyn/plac lub odwrotnie).
 4. Za prace w pomieszczeniach trudnodostępnych PGE pobiera 25% dodatek od stawek za lub wyładunkowych. Za pomieszczenia trudnodostępne rozumie się zbiorniki dziobowe, ładownie bagażowe, ładownie posiadające podłogę o różnych poziomach w stosunku do światło luku, ładownie posiadające na podłodze pokrywy tankowe, ładownie posiadające wymiary poniżej 20 m² lub posiadające luki o wymiarach poniżej 2,30×2,70 m (z wyjątkiem statków ładujących drewno, dla których minimalne rozmiary luk powinny wynosić 2,6×3,05 m), zasobniki bunkrowe, zbiorniki głębokie, boczne pomieszczenia chłodnicze osobno zamykane, nadbudówki na rufie, górne pokłady oraz miejsca nieprzeznaczone normalnie dla ładunków lub niepozwalające na normalną manipulację urządzeniami przeładunkowymi.
 5. Za obsługę ładunków w stanie niehandlowym oraz za utrudniony wyładunek lub/i załadunek (§ 11, pkt 9) w rozumieniu technologii przeładunku portowego, PGE pobiera dodatek w wysokości 30% odnośnych stawek od całej ilości ładunku znajdującego się w danym pomieszczeniu (wagon, ładownia, barka) niezależnie od stopnia utrudnienia w odniesieniu do ładunków masowych lub konkretnej partii konosamentowej w odniesieniu do ładunków drobnicowych.
 6. W przypadku dużych utrudnień przeładunkowych związanych ze specyfiką ładunku PGE zastrzega sobie prawo naliczania dodatkowych opłat pokrywających koszty robocizny oraz urządzeń przeładunkowych PGE (uzgodnione operatywnie według efektywnego użycia).
 7. Za przemieszczanie ładunku w relacji statek–statek (przycumowany burta-burta) lub ładownia-ładownia (sąsiadujące ze sobą) pobiera się opłatę załadunkową i wyładunkową z dodatkiem 20%.
 8. Za przemieszczenie ładunku w jednej ładowni, pobiera się opłatę załadunkową z dodatkiem do stawki 15%.
 9. Za obsługę ładunków drobnicowych, których współczynnik przestrzenności jest wyższy niż 5, PGE zastrzega sobie prawo naliczania 20% dodatku do stawek podstawowych.
 10. Za obsługę ładunków niebezpiecznych (IMO klasy 1 do 9) opłaty podstawowe będą podwyższone o 100%.
 11. W zakresie załadunku i wyładunku, przeładunku i składowania oraz przewozów portowych ładunków niebezpiecznych, obowiązują odrębne przepisy porządkowe administracji państwowej.
 12. Załadunek, wyładunek i przeładunek ładunku awaryjnego dokonuje się na podstawie odrębnych uzgodnień.

Aby pobrać i zapoznać się z pełną treścią regulaminu kliknij w przycisk poniżej.

To download and read the full terms, click the button below.

logo PGE

  

Zapraszamy do współpracy

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Zadzwoń

+48 58 737 63 00

Napisz

pge@pge.pl