Aktualizacja 27.12.2020r.:

Zarząd Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w siedzibie PGE przy ul. Roberta de Plelo 6 80-548 Gdańsk, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć najpóźniej do dnia 28.02.2021r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

Aktualizacja 27.11.2020r.:

Zarząd Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w siedzibie PGE przy ul. Roberta de Plelo 6 80-548 Gdańsk, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć najpóźniej do dnia 28.02.2021r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

Aktualizacja 27.10.2020r.:

Zarząd Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w siedzibie PGE przy ul. Roberta de Plelo 6 80-548 Gdańsk, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć najpóźniej do dnia 28.02.2021r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Informacja o podpisaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Port Gdański Eksploatacja S.A. (dalej jako: PGE S.A.) niniejszym informuje, że w związku z obowiązkiem nałożonym na spółkę w art. 3281 kodeksu spółek handlowych PGE S.A. zawarła w dniu 15 września 2020 r. umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej jako: PKO BP BM) z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł (dalej jako PKO BP BM).

Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że PKO BP BM będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie PGE S.A. PKO BP BM jest uprawnione do wykonywania zobowiązań pieniężnych PGE S.A. wobec jej akcjonariuszy.

Dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane będą przez PKO BP BM na podstawie przekazania w/w danych w trybie art. 14 RODO. Jednocześnie PKO BP BM  jako podmiot ustawowo uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest w powyższym zakresie odrębnym administratorem danych osobowych oraz jest zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia w/w danych oraz zachowania poufności.

Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy PKO BP BM jest umocowana do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych, od dnia 01.03.2021 r. prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z PKO BP BM, do tego czasu prosimy o kontaktowanie się z Portem Gdańskim Eksploatacja S.A.

Mając na uwadze fakt zawarcia umowy, o której mowa powyżej Zarząd PGE w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w siedzibie PGE przy ul. Roberta de Plelo 6 80-548 Gdańsk, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć najpóźniej do dnia 28.02.2021r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Port Gdański Eksploatacja S.A. („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 12.02.2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2019 r., a także wpisu strony internetowej Spółki.