PGE - Port Gdańsk Eksploatacja

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

2020-02-25 0 Comments uncategorized
Informacja o podpisaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Port Gdański Eksploatacja S.A. (dalej jako: PGE S.A.) niniejszym informuje, że w związku z obowiązkiem nałożonym na spółkę w art. 3281 kodeksu spółek handlowych PGE S.A. zawarła w dniu 15 września 2020 r. umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej jako: PKO BP BM) z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł (dalej jako PKO BP BM).

Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że PKO BP BM będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie PGE S.A. PKO BP BM jest uprawnione do wykonywania zobowiązań pieniężnych PGE S.A. wobec jej akcjonariuszy.

Dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane będą przez PKO BP BM na podstawie przekazania w/w danych w trybie art. 14 RODO. Jednocześnie PKO BP BM  jako podmiot ustawowo uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest w powyższym zakresie odrębnym administratorem danych osobowych oraz jest zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia w/w danych oraz zachowania poufności.

Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy PKO BP BM jest umocowana do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych, od dnia 01.03.2021 r. prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z PKO BP BM, do tego czasu prosimy o kontaktowanie się z Portem Gdańskim Eksploatacja S.A.


Port Gdański Eksploatacja S.A. („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 12.02.2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2019 r., a także wpisu strony internetowej Spółki.
Tags:

Post A Comment

Zapraszamy do współpracy

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Zadzwoń

+48 58 737 63 00

Napisz

pge@pge.pl